Política de privacitat i cookies

AVÍS LEGAL, PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE COOKIES

AVÍS LEGAL

Text legal

1- Objecte
2- Drets i Obligacions de l’Usuari
2.1- Condicions d’Accés i Ús
2.1.1- Registre d’Usuari
2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés
2.1.3- Ús i Custòdia
2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari
3- Drets i Obligacions de Elpetiteditor.com
4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament
5- Garantia
6- Devolucions i Dret Ressolució
7- Propietat Intel·lectual
8- Protecció de Dades
9- Legislació

1- Objecte

Les presents Condicions Generals (des d’ara les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del portal d’Internet emplaçat en l’adreça www.Elpetiteditor.com (des d’ara “el Portal” o “Elpetiteditor.com“) i de la qual és titular l’empresa David Vidal Sanmiguel, sota el nom comercial El Petit Editor, amb domicili social al carrer València, 15-baix de Cullera (46400 – València) amb el NIF 20436644V i l’objecte social de la qual és l’edició i venda de llibres a través d’internet així com la comercialització i venda de productes pròpies de l’editorial.

L’esmentada pagina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per David Vidal Sanmiguel, per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals el Portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través del Portal Elpetiteditor.com es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on line de compravenda entre Elpetiteditor.com i els seus clients.

Elpetiteditor.com està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l’Usuari

2.1- Condicions d’Accés i Ús

A través de l’adreça emplaçada en Elpetiteditor.com qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El Portal no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d’ara endavant Usuari Registrat). En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi’s la Política de Privacitat de Elpetiteditor.com.
2.1.1- Registre d’Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, Elpetiteditor.com es reserva alguns dels Serveis oferts a través del Portal als Usuaris Registrats de Elpetiteditor.com mitjançant la cumplimentació del corresponent formulari de registre d’Usuaris de Elpetiteditor.com que estarà a la disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert en les clàusules següents.
2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

L’Usuari tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà escollir com Nom d’Usuari paraules o expressions malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. Elpetiteditor.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.
2.1.3- Ús i Custòdia

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de Elpetiteditor.com el més aviat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. Elpetiteditor.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels mals i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.
2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut al qual tingui accés bé a través de la pàgina web de Elpetiteditor.com o de tercers prèviament proporcionada per Elpetiteditor.com i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, a no ser que sigui per a ús personal, informació (s’entén per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del Portal.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament mals o perjudicis que puguin alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de Elpetiteditor.com o persona per aquest portal delegada.

Referent a això, Elpetiteditor.com s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs.
– Contingut del Portal

El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació i distribució de productes i serveis.

Aquesta Base de dades propietat de Elpetiteditor.com i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa etc..

La informació proporcionada no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. Elpetiteditor.com per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricadors.

Elpetiteditor.com manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

Elpetiteditor.com s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3- Drets i Obligacions de Elpetiteditor.com

Elpetiteditor.com respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

Elpetiteditor.com es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Elpetiteditor.comno serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de Elpetiteditor.com.

Elpetiteditor.com es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

Elpetiteditor.com no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres sites relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable Elpetiteditor.com dels sites als quals accedeixi l’Usuari a través del seu pagina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda Elpetiteditor.com tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, Elpetiteditor.com podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular Elpetiteditor.com en el seu degut moment. No obstant, serà Elpetiteditor.com qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l’IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Elpetiteditor.com es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment Elpetiteditor.com podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per Elpetiteditor.com lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Elpetiteditor.com en la seva oferta i tindran validesa fins l’expiració del període assenyalat o l’esgotament del seu stock.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d’una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s’efectuï l’enviament, així com del tipus d’enviament que es trii. En qualsevol cas comença a contar des que Elpetiteditor.com rep l’import de la comanda o validació de la venda contra reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Elpetiteditor.com. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Elpetiteditor.com.

Si el retard en el lliurament és imputable a Elpetiteditor.com i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’hagués retardat. Així mateix, Elpetiteditor.com no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment demanats abans que Elpetiteditor.com hagués procedit a l’expedició dels mateixos, Elpetiteditor.com podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Elpetiteditor.com . En els supòsits que el client acceptés com forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a Elpetiteditor.com l’import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.

Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de Elpetiteditor.com la tramitació de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Elpetiteditor.com procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l’adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Elpetiteditor.com procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. Elpetiteditor.com podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s’obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d’aquest albarà coincideixen. Així mateix s’ha de comprovar que el nombre d’embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d’embalums lliurats.

AL lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l’Usuari en l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per Elpetiteditor.com , estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l’epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l’assegurança per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Elpetiteditor.com aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, Elpetiteditor.com no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

5- Garantia

La garantia s’aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’explotació determinades pels fabricants. Elpetiteditor.com no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d’una deterioració o pèrdues de dades.

Elpetiteditor.com no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

Elpetiteditor.com podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant
Els productes queden fora de garantia pels següents motius:
-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari,maquinari i perifèrics, per part del client.
-Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per Elpetiteditor.com
-No entren en garantia els productes no subministrats per Elpetiteditor.com que s’afegeixin als subministrats per Elpetiteditor.com .
-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

6- Devolucions i Dret de Resolució

Elpetiteditor.com no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Elpetiteditor.com es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Elpetiteditor.com solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Elpetiteditor.com acceptarà l’exercici de l’esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Elpetiteditor.com estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Elpetiteditor.com en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Elpetiteditor.com procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Elpetiteditor.com acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de ‘empresa Elpetiteditor.com o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Elpetiteditor.com atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Elpetiteditor.com i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Elpetiteditor.com i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per Elpetiteditor.com estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Elpetiteditor.com o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (Elpetiteditor.com).

Igualment Elpetiteditor.com serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de Elpetiteditor.com , així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciatari dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina web Elpetiteditor.com han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual Elpetiteditor.com no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de Elpetiteditor.com.

8- Protecció de Dades

Elpetiteditor.com plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el sí de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

Elpetiteditor.com allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. Elpetiteditor.com recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a Elpetiteditor.com a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de Elpetiteditor.com per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça que a aquest efecte s’assenyala

Elpetiteditor.com es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. Elpetiteditor.com adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Referent a això vegi’s Política de Privacitat del portal Elpetiteditor.com

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de Elpetiteditor.com , es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant el envio d’un email a l’adreça info@elpetiteditor.com

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual a l’estat espanyol, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d’acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d’arbitratge de Madrid (CIM) a la normativa del qual se sotmetran. Dit Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © Elpetiteditor.com . Tots els drets reservats. Prohibida la seva reproducció total o parcial.

PRIVACITAT DE DADES

Durant el procés de la vostra compra us demanarem una sèrie de dades personals (fonamentalment nom, adreça, correu electrònic…). En cap cas i sota cap concepte vendrem, intercanviarem o distribuïrem informació personal a terceres persones o empreses sense el consentiment explícit.

Només utilitzarem el correu electrònic o bé el telèfon en el cas que haguem de comunicar-vos alguna qüestió relativa a la vostra comanda, i per donar-vos un millor servei (per exemple solventar algun problema de transport, etc.)

Enviarem informació periòdica sobre les novetats de productes, etc. només a aquelles persones que s’hagin subscrit a la nostra llista, i en qualsevol moment podran esborrar-se per deixar de rebre informació.

Les dades de targetes de crèdit viatgen encriptades directament cap al TPV de Bankia, de manera que el mode de pagament és totalment segur.

POLÍTICA DE COOKIES

La web elpetiteditor.com utiliza cookies. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, que és una cookie, perquè serveix, quins tipus de cookies utilitzem, quines són les seves finalitats i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

Què és una cookie i per a què serveix?

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació.

Algunes d’aquestes “cookies” són imprescindibles per al correcte funcionament de la web, sense elles no és possible realitzar una compra.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat del nostre web.

En cap cas les cookies podrien malmetre el teu equip. Per contra, el que estiguin actives ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

Quins tipus de cookies utilitzem?

Segons l’entitat que la gestiona:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licites.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada al disc dur del teu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
 • Cookies persistents: Són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que fas una nova visita. Un web permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes cookies les fem servir, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Segons la seva finalitat:

 • Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, realitzar el procés de compra d’una comanda, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que et permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com ara l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc .
 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats.
  Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web.
 • Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

Finalitat de cadascuna de les cookies utilitzades:

A continuació detallem les cookies pròpies a la nostra web.

Utilitzem una única cookie encriptada per emmagatzemar tota la informació de la sessió, per als visitants / clients per millorar la seva seguretat. Aquesta cookie persistent i tècnica permet emmagatzemar les dades necessàries per possibilitar la navegació en curs així com per poder realitzar una compra on-line.

A elpetiteditor.com utilitzem Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. Al teu navegador podràs observar 4 cookies d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Pots trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies a www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma , el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

NOTA: Aquesta llista s’actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis del lloc web oferts en el mateix. No obstant això, ocasionalment durant aquesta actualització pot ser que la llista no inclogui ja una cookie, encara que sempre es referirà a cookies amb propòsits idèntics als registrats en aquesta llista.

Com pots configurar o desactivar les cookies?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies en el teu navegador és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les cookies a cada navegador:

Consentiment

elpetiteditor.com mai guardem les dades personals dels nostres usuaris, a excepció de l’adreça IP d’acord amb el descrit anteriorment, llevat que vulguis registrar, de forma voluntària, amb la finalitat de realitzar compres dels productes i serveis que posem a la teva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del teu interès.

Al navegar i continuar a la nostra web ens indiques que estàs consentint l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.